Ti 1905 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw iti Domingo iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra A).

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

Mayo–HunioUrnosen

Hulio–AgostoUrnosen

Septiembre–OktubreUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1905 iti Wikimedia Commons