Ti 1984 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

AgostoUrnosen

SeptiembreUrnosen

OktubreUrnosen

NobiembreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

PebreroUrnosen

AgostoUrnosen

SeptiembreUrnosen

OktubreUrnosen

DisiembreUrnosen