Ti 1964 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

AbrilUrnosen

MayoUrnosen

HulioUrnosen

OktubreUrnosen

PimmusayUrnosen