Ti 1869 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

NaipasngayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1869 iti Wikimedia Commons