Ti 1937 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

AbrilUrnosen

MayoUrnosen

AgostoUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

SeptiembreUrnosen

DisiembreUrnosen