Distrito ti Rumoi, Hokkaido

distrito ti Hapon

Ti Rumoi (留萌郡, Rumoi-gun) ket ti maysa a distrito iti Subprepektura ti Rumoi, Hokkaido, Hapon.

Distrito ti Rumoi
Ti Distrito ti Rumoi ket mabirukan idiay Hapon
Distrito ti Rumoi
Distrito ti Rumoi
Nagsasabtan: 44°2′13″N 141°49′55″E Nagsasabtan: 44°2′13″N 141°49′55″E
PagilianHapon
NapundarHulio 23, 1879
Ti lugar ti Distrito ti Rumoi iti Suprepektura ti Rumoi.

Manipud idi 2004, ti distrito ket addaan iti nakarkulo a populasion iti 4,337 ken ti densidad ti populasion iti 6.91 a tattao tunggal maysa a km². Ti dagup a kalawa ket 627.29 km². Ti Distrito ti Rumoi ket agkagay-at iti ili ti Obira iti kalawa ti daga.

IliUrnosen

Idi Hulio 2004, ti siudad ti Rumoi, ti ili ti Obira manipud iti Distrito ti Rumoi, ken ti ili ti Masahike ket mangpormada koma idi ti Opsina ti Panagtipon iti Tallo nga Ili ti Abagatan a Rumoi, a mangigandat iti panagtitipon ti tallo, iti kaso nga awanton dagiti Distrito ti Rumoi ken Masahiket. Nupay kasta, daytoy ket saan pay a napasamak.