Heograpikal a nagsasabtan

sistema ti pagsasabtan wenno koordinado

Ti sistema a heograpikal a nagsasabtan ket ipaduyakyakna ti kada paset wenno lugar iti Daga babaen ti dua wenno tallo a nagsasabetan ti nagtimbukel a pagsasabtan (spherical coordinates) a nakalinia iti aksis ti panagtayyek ti Daga. Manipud kadagiti teoria dagiti duog a taga-Babilonia, a pinadakkel kalpasanna ti nalatak a Griego a mammanunot ken heograpo a ni Potolemeo, ti bukel a nagbukel (sirkulo) ket naikkan iti 360 a grado (360°).

  • latitud (Lat.) ket ti anggulo iti nagbaetan ti ania man a punto ken ti ekuador.
Mapa ti Daga a mangipakita kadagiti linia ti latitud (horisontal) ken longitud (bertikal),proyeksion Eckert VI; dakkel a bersion (pdf, 1.8MB)
  • longitud (Long.) ket ti anggulo iti daya wenno laud ti maysa nga arbitrario a punto iti Daga.

Babaen ti panangtipon kadagitoy a dua nga anggulo, mabalin a maituding ti horizontal a posision ti ania man a lokasion iti Daga.