Heograpia

panagadal ti dagdaga, langlanga, agtataeng ken penomena ti Daga

Ti heograpia ti panagadal iti Daga ken dagiti gupitna ken ti pannakaiwaras ti biag iti daga a pakairamanan ti biag ti tao ken dagiti efekto ti ar-aramid ti tao. Nagtaud ti balikas a heografia manipud kadagiti Griego a balikas a Ge (??) wenno Gaea (?a?a), a kayatna a sawen "Daga", ken graphein (??afe??) a kayatna a sawen "agdeskribir" wenno "agsurat".

Mapa ti Daga (Kalalainganna) (Dakkel 2 MB)