Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Der er et yndigt land"

427 dagiti byte ti nainayon ,  2 years ago
Kopia urnos (bassit)
m (Kopia urnos (bassit))
(Kopia urnos (bassit))
}}
 
Ti '''Der er et yndigt land''' (“Adda nalasbang a daga”) ti (sibil) [[nailian a kanta|nailian a danggay]] ti [[Dinamarka]]. Kadagiti pasken a naarian, ti naarian a danggaydangngay a Kong Christian ti maipatukarmaipatokar karaman ti ''Der er et yndigt land''.
Iti kadawyan nga aramat, ti umuna a berso ken ti maudi a tallo a binatog ti maikapat a berso ti makankanta. Narasay a mangngeg ti umuna a gudua ti maudi a bersosoberso. Maulit a maminsan ti maudi a binatog ti tunggal berso.
 
Insurat ni [[Adam Oehlenschläger]] idi 1819 ti lirika ket addanaddaan iti tagisao nga {{lang-la|Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet}} ([[Horace]]: “Daytoy a suli ti daga ket ad-adda nga umisem kaniak ngem tiiti dadduma”). Idi immuna a naipablaak, addan 12 berso ti danggaydangngay, ngem napaababanapaiyababa daytoy iti umuna, maikatlo, maikalima, ken maudi a berso kadagiti naud-udi nga edision. Kinomposar ni [[Hans Ernst Krøyer]] idi 1835 ti musika. SumunoSumaruno met a nangkomposar kadagiti alternatibo a melodia da [[Thomas Laub]] ken [[Carl Nielsen]], ngem niti maysa kadagitoy ket saan a nakagun-od iti nalatak a panangawat, ket kadawyan a saan nga ammo dagiti tattao dagitoy.
 
 
{{Col-3}}
 
===Dagiti Daneslirika a lirikaDanes===
<poem>
'':Der er et yndigt land,''
'':det står med brede bøge''
'':nær salten østerstrand :{{!}}''
'':Det bugter sig i bakke, dal,''
'':det hedder gamle Danmark''
'':og det er Frejas sal :{{!}}''
 
'':Der sad i fordums tid''
{{lang|da|
'':de harniskklædte kæmper,''
:Der er et yndigt land,
'': udhvilede fra strid :{{!}}''
:det står med brede bøge
'':Så drog de frem til fjenders mén,''
:nær salten østerstrand :{{!}}
'':nu hvile deres bene''
:Det bugter sig i bakke, dal,
'': bag højens bautasten :{{!}}''
:det hedder gamle Danmark
:og det er Frejas sal :{{!}}
 
'':Det land endnu er skønt,''
:Der sad i fordums tid
'':thi blå sig søen bælter,''
:de harniskklædte kæmper,
'':og udhviledeløvet frastår stridså grønt :{{!}}''
'':Og ædle kvinder, skønne mø'r''
:Så drog de frem til fjenders mén,
'':og mænd og raske svende''
:nu hvile deres bene
'':bebo bagde højensdanskes bautastenøer :{{!}}''
 
'':Hil drot og fædreland!''
:Det land endnu er skønt,
'':Hil hver en danneborger,''
:thi blå sig søen bælter,
'':ogsom løvetvirker, stårhvad han grøntkan! :{{!}}''
'':Vort gamle Danmark skal bestå,''
:Og ædle kvinder, skønne mø'r
'':så længe bøgen spejler''
:og mænd og raske svende
'':bebosin detop danskesi øerbølgen blå :{{!}}''
</poem>
 
:Hil drot og fædreland!
:Hil hver en danneborger,
:som virker, hvad han kan! :{{!}}
:Vort gamle Danmark skal bestå,
:så længe bøgen spejler
:sin top i bølgen blå :{{!}}
}}
 
===Ababa a bersion===
 
Dagiti binatog a makanta kadagiti pasken nga esporte ket gagangay a malimitaran iti:
<poem>
'':Der er et yndigt land,''
'':det står med brede bøge''
'':nær salten østerstrand :{{!}}''
'':Det bugter sig i bakke, dal,''
'':det hedder gamle Danmark''
'':og det er Frejas sal :{{!}}''
 
'':Vort gamle Danmark skal bestå,''
{{lang|da|
'':så længe bøgen spejler''
:Der er et yndigt land,
'':sin top i bølgen blå :{{!}}''
:det står med brede bøge
</poem>
:nær salten østerstrand :{{!}}
:Det bugter sig i bakke, dal,
:det hedder gamle Danmark
:og det er Frejas sal :{{!}}
 
:Vort gamle Danmark skal bestå,
:så længe bøgen spejler
:sin top i bølgen blå :{{!}}
}}
{{Col-3}}
 
{{Col-end}}
 
===Dagiti kasisigud a Daneslirika a lirikaDanes===
 
Ti bersion tatta nga aldaw ket ab-ababa. Ti kasisigud a naipablaak a bersion ket addaan kadagiti sangadosena a berso:
<poem>
'': Der er et yndigt Land,''
'': Det staaer med brede Bøge''
'': Nær salten Østerstrand;''
'': Det bugter sig i Bakke, Dal,''
'': Det hedder gamle Danmark,''
'': Og det er Freias Sal.''
 
'': Der sad i fordums Tid''
{{lang|da|
'': De harniskklædte Kæmper,''
: Der er et yndigt Land,
'': Udhvilede fra Strid;''
: Det staaer med brede Bøge
'': Saa drog de frem til Fienders Meen,''
: Nær salten Østerstrand;
'': Nu hvile deres Bene''
: Det bugter sig i Bakke, Dal,
'': Bag Høiens Bautasteen.''
: Det hedder gamle Danmark,
: Og det er Freias Sal.
 
: Der sad i fordums Tid
: De harniskklædte Kæmper,
: Udhvilede fra Strid;
: Saa drog de frem til Fienders Meen,
: Nu hvile deres Bene
: Bag Høiens Bautasteen.
 
'': Det Land endnu er skiønt,''
'': Thi blaa sig Søen belter,''
'': Og Løvet staaer saa grønt;''
'': Og ædle Qvinder, skiønne Møer,''
'': Og Mænd og raske Svende''
'': Beboe de Danske Øer.''
 
'': Vort Sprog er stærkt og blødt,''
'': Vor Tro er reen og luttret''
'': Og Modet er ei dødt.''
'': Og hver en Dansk er lige fri,''
'': Hver lyder tro sin Konge,''
'': Men Trældom er forbi.''
 
'': Et venligt Syd i Nord''
'': Er, grønne Danarige,''
'': Din axbeklædte Jord.''
'': Og Snekken gaaer sin stolte Vei.''
'': Hvor Ploug og Kiølen furer,''
'': Der svigter Haabet ei.''
 
'': Vort Dannebrog er smukt,''
'': Det vifter hen ad Havet''
'': Med Flagets røde Bugt.''
'': Og stedse har sin Farve hvid''
'': Dit hellige Kors i Blodet,''
'': O Dannebrog, i Strid.''
 
'': Karsk er den Danskes Aand,''
'': Den hader Fordoms Lænker,''
'': Og Sværmeriets Baand.''
'': For Venskab aaben, kold for Spot,''
'': Slaaer ærlig Jydes Hierte,''
'': For Pige, Land og Drot.''
 
'': Jeg bytter Danmark ei,''
'': For Ruslands Vinterørkner,''
'': For Sydens Blomstermai.''
'': Ei Pest og Slanger kiende vi,''
'': Ei Vesterlandets Tungsind,''
'': Ei Østens Raseri.''
 
'': Vor Tid ei staaer i Dunst,''
'': Den hævet har sin Stemme''
'': For Videnskab og Kunst.''
'': Ei Bragis og ei Mimers Raab''
'': Har vakt i lige Strækning''
'': Et bedre Fremtids Haab.''
 
'': Ei stor, vor Fødestavn,''
'': Dog hæver sig blandt Stæder''
'': Dit stolte Kiøbenhavn.''
'': Til bedre By ei Havet kom,''
'': Ja ingen Flod i Dalen,''
'': Fra Trondhiem og til Rom.''
 
'': Med hellig Varetægt''
'': Bevare du, Alfader!''
'': Vor gamle Kongeslægt.''
'': Kong Fredrik ligner Fredegod;''
'': Hvor er en bedre Fyrste,''
'': Af bedre Helteblod?''
 
'': Hil Drot og Fædreland!''
'': Hil hver en Danneborger,''
'': Som virker hvad han kan.''
'': Vort gamle Danmark skal bestaae,''
'': Saalænge Bøgen speiler''
'': Sin Top i Bølgen blaa.''
</poem>
}}
 
==Dagiti silpo ti ruar==