Milagros, Masbate: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
Sinalakniban ti "Milagros, Masbate": saan a nasayaat a baw-ing nagan ti tattao ken dadduma pay a lugar ([Iyalis=Palubosan laeng dagiti administrador] (inggana't inggana))
m Ni Lam-ang ket inyalisna ti panid ti Milagros iti Milagros, Masbate a nagtuon iti baw-ing a saan a nangibati ti baw-ing: madi a baw-ing
m Sinalakniban ti "Milagros, Masbate": saan a nasayaat a baw-ing nagan ti tattao ken dadduma pay a lugar ([Iyalis=Palubosan laeng dagiti administrador] (inggana't inggana))
(Awan paggiddiatan)