Kaipuleohone

arkibo dagiti dihital a papeles a maipanggep iti pagsasao

Ti Kaipuleohone ket ti arkibo ti dihital nga etnograpiko a mangibalay kadagiti papeles ti manggeg ken makita, dagiti ladawan, ken dagiti pay ginasut a material ti teksto a kas dagiti nota, dagiti diksionario, ken dagiti transkripsion a mainaig kadagiti bassit a naisagmak a pagsasao. Ti arkibo ket naipenpen iti repositorio ti ScholarSpace iti Unibesidad ti Hawai‘i idiay Mānoa ken tinartaripato babaen ti Departamento ti Lingguistika ti Kolehio ti Sasao, Lingguistika ken Literatura iti Unibersidad. Ti Kaipuleohone ket kaemng ti Digital Endangered Languages and Musics Archiving Network (DELAMAN). Ti kayat a sawen ti termino a kaipuleohone ket 'tabungaw ti nasam-it a balbalikas' ken mangisimbolo iti impresion iti maysa a panagurnong iti material ti pagsasao.[1]

Buklen ti Kaipuleohone dagiti nadumaduma nga urnong dagiti Papeles ti Audio ti Kaipuleohone, ti Urnong ni Bickerto, ti Urnong ni Blust, ti Urnong ni Bradshaw, ken ti Urnong ni Sato.

Dagiti nagibasaran urnosen

  1. ^ [1]. Kaipuleohone in ScholarSpace. Accessed December 28, 2009.

Dagiti akinruar a silpo urnosen

Nagsasabtan: 21°19′35″N 157°48′55″W / 21.326518°N 157.815253°W / 21.326518; -157.815253