Kategoria:Agosto

Daytoy a kategoria ket para kadagiti agmaymaysa nga aldaw iti Agosto, ti bulan ti Agosto kadagiti napalabas a tawen, ken dagiti banag a maipanggep iti Agosto.