Magnoliopsida

klase ti mulmula

Ti magnoliopsida ket ti umiso a botaniko a nagan para iti klase dagiti mula nga agsabsabong. Babaen ti panangipalawag ti klase ket mangiramanto ti pamilia ti Magnoliaceae, ngem ti bukodna a sirkumskripsion ket mabalin nga agdumaduma, a mabalin nga ad-adu a mangiraman wenno saan a unay a mangiraman depende ti sistema a pannakaidasig nga agdama a masarsaritaan.

Dagiti sabong ti Magnolia
subklase Cornidae

Magnoliopsida iti sistema ti CronquistUrnosen

Ti sistema ti Cronquist ket agus-sar ti daytoy nga akin-uneg a taksonomia (iti bersion ti 1981):

Dagiti sistema ti Dahlgren ken ThorneUrnosen

Ti sistema ti Dahlgren ken ti sistema ti Thorne (1992) ket agus-usar ti nagan ti Magnoliopsida para kadagiti mula nga agsabsabong (angiospermae). Nupay kasta, ti sistem Cronquist ket nadayegen ken addaan daytoy kadagiti adu a bersion iti naipablaak iti daytoy a sistema. Kadagiti dadduma a sistema a naibatay ti Cronquist ti nagan a Magnoliopsida (iti ranggo iti klase) ket mangibagbaga kadagiti mula nga agsabsabong (angiospermae).

  • klase Magnoliopsida [= angiospermae]
    subklase Magnoliidae [= dagiti dicotyledon]
    subklase Liliidae [= dagiti monocotyledon]

Sistema ti RevealUrnosen

Ti sistema ti Reveal ket agus-usar ti nagan ti Magnoliopsida para iti grupo dagiti primitibo a dicotyledon, a maipada kadagiti agarup a gudua kadagiti mula iti magnoliids:

Dagiti sistema ti APGUrnosen

Kadagiti APG ken sistema ti APG II dagiti botaniko a nagan ket naus-usar laeng iti ranggo iti urnos ken iti baba. Iti ngato ti ranggo ti urnos, dagitoy a sistema ket agus-usar iti bukodda a nagan, a kas dagiti angiospermae, eudicotidae, monocots, rosids, kdpy. Dagitoy a nagan ket mangibagbaga kadagiti klado (di nairanggo). Daytoy a klase ti Magnoliopsida ket saan a naipalpalawag. Laglagipen a ti kapanunotan dagiti dicotyledon ket mabalin a taksonomiko a yunit ket makaala ti pormal a nagan a liklikan babaen ti APG: dagiti dicot ket naikeddeng dagitoy a parapiletiko.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Magnoliopsida iti Wikimedia Commons
  Dagiti datos a mainaig iti Magnoliopsida iti Wikispecies