Modulo:Mapa ti lokasion/datos/Bielorusia/dok

Mapa ti Bielorusia
Mapa ti lokasion ti Bielorusia
nagan Bielorusia
nagsasabtan ti
pagbeddengan
56.4
22.9 ←↕→ 33
51.1
tengnga ti mapa 53°45′N 27°57′E / 53.75°N 27.95°E / 53.75; 27.95
ladawan
Belarus location map.svg
Belarus location map.svg
ladawan1
Relief Map of Belarus.png
Relief Map of Belarus.png

Ti Modulo:Mapa ti lokasion/datos/Bielorusia ket panangipalawag ti mapa ti lokasion nga inus-usar a panangituon iti maysa a proyeksion nga ekuirektanggular a mapa ti Bielorusia. Dagiti panangimarka ket naikabil babaen dagiti nagsasabtan ti latitud ken longitud iti kasisigud a mapa wenno ti kapada a ladawan ti mapa.

Panagusar

Dagitoy a panangipalawag ket inus-usar babaen dagiti sumaganad a plantilia no maawagan iti parametro ti "Bielorusia":

Panangipalawag ti mapa

 • name = Bielorusia
  Nagan nga inus-usar iti kasisigud a kapsion ti mapa
 • image = Belarus location map.svg
  Ti kasisigud a ladawan ti mapa, nga awan iti "Image:" , "File:" wenno "Papeles:"
 • image1 = Relief Map of Belarus.png
  Ti maysa nga alternatibo a ladawan ti mapa, kadawyan a relief a mapa, ken mabalin a maiparang babaen dagiti parametro ti relief wenno AlternativeMap
 • top = 56.4
  Latitud iti ngato nga igid ti mapa, iti grado desimal
 • bottom = 51.1
  Latitud iti baba nga igid ti mapa, iti grado desimal
 • left = 22.9
  Longitud iti kanigid nga igid ti mapa, iti grado desimal
 • right = 33
  Longitud iti kanawan nga igid ti mapa, iti grado desimal

Alternatibo a mapa

Dagiti plantilia ti {{Mapa ti lokasion}}, {{Mapa ti lokasion adu}}, ken {{Mapa ti lokasion+}} ket addaanda kadagiti parametro a mangibaga iti maysa nga alternatibo a ladawan ti mapa. Ti mapa a naiparang a kas ladawan1 ket mabalin a mausar dagiti parametro ti relief wenno AlternativeMap. Dagiti pagarigan ket mabalin a mabirukan dita baba wenno iti sumagand:

Presision

Longitud: manipud iti Laud aginggana iti Daya daytoy a panangipalawag ti mapa ket sakupenna ti 10.1 dagiti grado.

 • Iti ladawan nga agakaba kadagiti 200 a piksel, a daytoy ket 0.0505 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.
 • Iti ladawan nga agakaba kadagiti 1000 a piksel, a daytoy ket 0.0101 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

Latitud: manipud iti Amianan aginggana ti Abagatan daytoy a panangipalawag ti mapa ket sakupenna ti 5.3 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

 • Iti ladawan nga agtayag kadagiti 200 a piksel, a daytoy ket 0.0265 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.
 • Iti ladawan nga agtayag kadagiti 1000 a piksel, a daytoy ket 0.0053 kadagiti grado tunggal maysa a piksel.

Dagiti pagarigan nga agus-usar kadagiti plantilia ti mapa ti lokasion

Mapa ti lokasion, nga agus-usar ti kasisigud a mapa (ladawan)

 
 
Minsk
Minsk (Bielorusia)
{{Mapa ti lokasion | Bielorusia
| width  = 200
| lat_deg = 53.90
| lon_deg = 27.57
| label  = Minsk
}}

Mapa ti lokasion adu, nga agus-usar ti relief a mapa (ladawan1)

 
 
Minsk
 
Brest
Dagiti dua a lokasion idiay Bielorusia
{{Mapa ti lokasion adu | Bielorusia
| relief  = yes
| width  = 200
| caption = Dagiti dua lokasion idiay Bielorusia
| lat1_deg = 53.90
| lon1_deg = 27.57
| label1  = Minsk
| lat2_deg = 52.13
| lon2_deg = 23.67
| label2  = Brest
}}

Mapa ti lokasion+, nga agus-usar ti AlternativeMap

 
 
Minsk
 
Brest
Dagiti dua a lokasion idiay Bielorusia
{{Mapa ti lokasion+ | Bielorusia
| AlternativeMap = Relief Map of Belarus.png
| width  = 200
| caption = Dagiti dua a lokasion idiay Bielorusia
| places =
 {{Mapa ti lokasion~ | Bielorusia
 | lat_deg = 53.90
 | lon_deg = 27.57
 | label  = Minsk
 }}
 {{Mapa ti lokasion~ | Bielorusia
 | lat_deg = 52.13
 | lon_deg = 23.67
 | label  = Brest
 }}
}}

Kitaen pay

Dagiti plantilia ti mapa ti lokasion
Panagpartuat kadagiti baro a panangipalawag ti mapa