Pangulo ti Hustisia ti Kangatuan a Korte ti Filipinas

Ti Pangulo ti Hustisia ti Kangatuan a Korte ti Filipinas (Filipino: Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas) ket mangiturong ti Kangatuan a Korte ti Filipias ken ti kangatuan nga opisial ti ukoman ti gobierno ti Filipinas. Manipud idi Oktubre 23, 2019, ti puesto ket agdama a tenglen babaen ni Diosdado Peralta, nga indutok idi babaen ni Presidente Rodrigo Duterte kalpasan ti inkapilitan a panagretiro ni Lucas Bersamin idi Oktubre 2019.

Kitaen payUrnosen

Dagiti nagibasaranUrnosen

Adu pay a mabasbasaUrnosen

  • The Supreme Court E-library
  • The Chief Justice on the Official Gazette of the Philippines
  • Sevilla, Victor J. (1985). Justices of the Supreme Court of the Philippines Vol. I. Quezon City, Philippines: New Day Publishers. ISBN 971-10-0134-9.
  • Sevilla, Victor J. (1985). Justices of the Supreme Court of the Philippines Vol. II. Quezon City, Philippines: New Day Publishers. ISBN 971-10-0137-3.
  • Sevilla, Victor J. (1985). Justices of the Supreme Court of the Philippines Vol. III. Quezon City, Philippines: New Day Publishers. ISBN 971-10-0139-X.