Papa Bonifacio VI

Papa ti Katoliko a Simbaan

Ni Papa Bonifacio VI, ket katutubo ti Roma, ken nabutosan a kas ti Papa idi Abril 896 a kas nagbanagan kadagiti riribok kalpasan ti ipupusay ni Papa Formoso. Sakbay ti panagturayna, isu ket nakaala ti dua a sentensia ti panag-agaw kadagiti bilin a kas maysa a subdiakono ken kas maysa a padi.[1] Kalpasan ti kinapapa iti sangapulo ket lima nga aldaw, adda dagiti nagibagbaga nga isu ket pimmusay iti gota,[2] babaen dagiti dadduma isu ket napilit a naikkat tapno maikkan ti dalan ti panagturay ni Esteban VI, ti kandidato ti Spoletano a partido.

Bonifacio VI
Boniface VI.jpg
PanagrugiAbril 896
PannakalpasAbril 896
SinarunoFormoso
SimmarunoEsteban VI
Bukod a Salaysay
Nagan a naipasngay???
Naipasngay???
Roma, Dagiti Estado ti Papa
PimmusayAbril 896
???
Dagiti sabali pay a Papa nga agnagan ti Bonifacio

Iti sinodo idiay Roma a tinengtengngel babaen ni Juan IX idi 898, ti panakabutosna ket naikeddeng nga awan serbina ken kodapis.[3]

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Richard P. McBrien, Dagiti biag dagiti Papa: Dagiti Pontipikado manipud kenni Santo Pedro aginggana kenni Benedicto XVI, (HarperCollins, 2000), 146.
  2. ^ Richard P. McBrien, 146.
  3. ^ Richard P. McBrien, 146.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig ken ni Papa Bonifacio VI iti Wikimedia Commons