Papa Felix IV

Papa ti Katoliko a Simbaan

Ni Santo Papa Felix IV ket isu ti papa manipud idi 526 aginggana idi 530.

Santo Papa Felix IV
Mosaic of Felix IV (III) in Santi Cosma e Damiano, Rome, Italy (527–530).jpg
Panagrugi526
Pannakalpas530
SinarunoJuan I
SimmarunoBonifacio II
Bukod a Salaysay
Nagan a naipasngay???
Naipasngay???
Samnium, Ostrogodo a Pagarian
Pimmusay530
???
Dagiti sabali pay a Papa nga agnagan ti Felix

Isu ket nanipud idiay Samnium, ti anak a lalaki ni Castorius. Kalpasan ti ipupusay ni Papa Juan I manipud iti Ostrogodo nga Ari a ani Teodoriko ti Natan-ok, dagiti agbutbutos ti papa ket nagsukoda kadagiti demanda ti ari ken pilida ni Kardinal Felix a kas ti papathe Papa. Ti panagbarabor ni Feix iti ari ket gapuananna ti panagiduron para kadagiti ad-adu a pagsaysayaatan para iti Simbaan.

Isu ket nabutosan kalapsan ti dua a bulan kalpasan ti ipupusay ni Juan I.

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig ken ni Papa Felix IV iti Wikimedia Commons