Plantilia:Kiddaw nga ikkaten

Daytoy a panid ket napili a maikkat idiay pagkiddawan para iti panagikkat. Pangngaasi a kitaen idiay ti tungtunganna.
No daytoy a panid ket maipada kadagiti alagadan para iti nadaras a panagikkat, imbes ket nga usaren ti {{ikkaten}} wenno {{ikkaten|rason}} .

No sika ti agikabkabil iti daytoy a plantilia iti nakiddaw a panid, pangngaasi nga agaramid ti baro a paset ti pakaammo idiay panid ti pagkiddawan para iti panagikkat.


Kitaen ti Kategoria:Kandidato ti nadaras a panagikkat‎ para kadagiti artikulo a kandidato ti nadaras a panagikkat.