Plantilia:Taxonomy/Amygdaloideae

Dagiti napuskol a ranngo ket mangipakita iti taksa a maipakitanto kadagiti
taxobox gapu ta ti ranngo ket nangruna wenno always_display=yes.

Taksa ti kapuonan
Dominio: Eukaryota  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Diaphoretickes  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Archaeplastida  [Taksonomia; urnosen]
Pagarian: Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Embryophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Polysporangiophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Tracheophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Spermatophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Angiospermae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Eudicotidae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Bugas nga eudicotidae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Superrosids  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Rosids  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Fabids  [Taksonomia; urnosen]
Urnos: Rosales  [Taksonomia; urnosen]
Pamilia: Rosaceae  [Taksonomia; urnosen]
Subpamilia: Amygdaloideae  [Taksonomia; urnosen]

Awan pay ti maysa nga artikulo a maipanggep iti Amygdaloideae. Mabalinmo a partuaten daytoy.
Ti agdama kitkitaem a panid ket aglaon iti pakaammo a maipanggep iti taksonomia ti Amygdaloideae.
Saanka a sigurado no apay nga addaka ditoy? Mangrugikan iti taksonomia iti Wikipedia.

Nagannak: Rosaceae [Taksonomia; urnosen]
Ranggo: subfamilia (maiparang a kas Subpamilia)
Silpo: Amygdaloideae
Naungaw: saan
Kanayon a maiparparang: saan
Taksonomiko a repreperensia: Potter, D.; et al. (2007). "Phylogeny and classification of Rosaceae" (PDF). Plant Systematics and Evolution. 266 (1–2): 5–43. doi:10.1007/s00606-007-0539-9.
Taksonomiko a repreperensia ti nagannak: Angiosperm Phylogeny Group (2016). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV" (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society. 181 (1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385. ISSN 0024-4074.