Purpuro

termino pra iti grupo ti is-isla

Ti purpuro (Ingles:archipelago) wenno makunkuna pay a grupo ti isla, ket maysa a kawar wenno ummong iti is-isla. Ti balikas iti Inggles nga archipelago ket naala iti Griego ἄρχι- – arkhi- ("ehukotibo") ken πέλαγος – pélagos ("baybay") babaen ti Italiano nga arcipelago. Iti Italiano, mabalin nga iti panagsurot ti tradision ti kina-ugma, ti purpuro isu ti husto a nagan ti Baybay Egeo ken, ti napalabas, ti panag-usar ket naiyalis iti Is-isla nga Egeo. Inus-usar daytoy tatan iti aniaman a grupo iti isla wenno, iti sagpaminsan, iti baybay a naglaon ti adu a bilang ti naiwarwaras nga is-isla a kas iti Baybay Egeo.[1]

Ti Purpuro Mergui

Dagiti kita ti purpuro

urnosen
 
Ti Purpuro Ksamil idiay Albania
 
Ti purpuro ti Fernando de Noronha

Dagiti purpuro ket mabalin a masarakan nga agmaymaysa iti bagi ti maysa a kadanuman wenno kaarruba iti maysa a dakkel a bagi ti masa ti daga. Kas pagarigan, ti Eskósia ket addaan ti 700 a ribo nga is-isla a palikmutenna ti kangrunaan a daga a mangaramid iti maysa a purpuro. Dagiti purpuro ket masansan a bulkan, a maporporma ti igid dagiti arko ti isla a naaramid iti nasasabtan a sona wenno rehion dagiti bulkan, wenno nagbanagan pay iti pannakainurunur, pannakanayon ti dag-daga, ken kangato ti daga.

Dagiti lima a baro a pagilian a kadawyan a purpuro ket Indonesia, Hapon, Filipinas, Baro a Selanda, ken ti Nagkaykaysa a Pagarian. Ti kadakkelan a purpuro a pagilian babaen ti kalawa ket ti Indonesia.[2]Ti purpuro nga addaan ti kaaduan nga is-isla ket ti Purpuro a Baybay idiay Pinlandia.

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ "Archipelago". Farlex, Inc. 2008. Naala idi 2008-10-02.
  2. ^ "Indonesia". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 2008-12-04. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2008-12-10. Naala idi 2012-01-16. {{cite web}}: Ad-adu ngem maysa kadagiti |accessdate= ken |access-date= ti nainaganan (tulong)