Sistema ti panagbalikuskos

sistema ti organo dagit iayup

The sistema ti panagbalikuskos wenno sistema ti sirkulatorio ket maysa a sistema ti organo a mangpalubos ti panagbalikuskos ti dara ken linpa tapno maipan dagiti taraon (a kas dagiti amino asido ken dagiti elektrolito), oksiheno, karbon dioksido, dagiti hormona, dagiti selula ti dara ken dadduma pay, a mapan ken manipud kadagiti selula iti bagi tapno mataraonanna ken tumulong a lumaban kadagiti sakit, mangpatalinaay ti temperatura ti bagi ken pH, ken tapno mangtaripato ti homeostasis.

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Sistema ti panagbalikuskos iti Wikimedia Commons