Sistema ti reproduktibo

sistema dagiti organo iti kaunegan dagiti organismo a pakitinnignayan para iti panngep ti reproduksion

Ti sistema ti reproduktibo wenno sistema ti panagpaadu ket isu ti sistema dagiti organo iti kaunegan dagiti organismo a pakitinnignayan para iti panngep ti reproduksion. Adu kadagiti saan a sibibiag a sustansia a kas dagiti likido, dagiti hormona, ken dagiti peromona ket nangrunada pay a ramramit iti sistema ti reproduktibo.[1] Daytoy ket saan a maipada kagiti sistema ti organo, dagiti sekso ti naggigiddiat a sebbangan ket kanknayonda nga adda dagiti adu a paggiddiatan. Dagitoy a paggidiatan ket mangpalubos para iti panatitipon ti henetiko a materiales a nagbaetan iti dua nga agmaymaysa, a mangpalubos para iti posibildad iti ad-adu a henetiko a kasayaat iti putot.[2]

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Pangyuna iti Sistema ti Reproduktibo. Naiyarkibo 2007-10-24 iti Wayback Machine , Programa ti Epidemiolohia ken dagiti Nagbanagan (SEER)
  2. ^ Sistema ti Reproduktibo 2001