Tangkig

rehion dagiti bantay wenno nangato a kabambantayan a banak

Ti termino a tangkig ket maus-usar a mangibaga ti rehion dagiti bantay wenno nangato a kabambantayan a banak.

Ti tangkig ti Kirifuri idiay Hapon