Ti 1922 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti Domingo (iparang ti silpo ti napno a kalendario) iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra A).

PaspasamakUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

AbrilUrnosen

  • Abril 3 – Naidutok ni Joseph Stalin a kas Sekretario heneral ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Sobiet.
  • Abril 13 – Linukatan ti estado ti Massachusetts amin dagiti publiko nga opisina para iti babbai.

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

MarsoUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

NobiembreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

Hulio–SeptiembreUrnosen

Oktubre–DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1922 iti Wikimedia Commons