Ti 1960 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

HulioUrnosen

AgostoUrnosen

SeptiembreUrnosen

OktubreUrnosen

PimmusayUrnosen

NobiembreUrnosen