Ti 1913 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

AbrilUrnosen

HulioUrnosen

OktubreUrnosen

NobiembreUrnosen

DisembreUrnosen

PimmusayUrnosen

HulioUrnosen