Ti 2000 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Sabado iti kalendario a Gregoriano. Ti tawen 2000 ti umuna a tawen iti maika-21 a siglo ken ti maika-3 a milenio.

Paspasamak urnosen

Naipasngay urnosen

Pimmusay urnosen

Pebrero urnosen

Abril urnosen

Agosto urnosen

 
Apo Alec Guinness