Ti 2000 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Sabado iti kalendario a Gregoriano. Ti tawen 2000 ti umuna a tawen iti maika-21 a siglo ken ti maika-3 a milenio.

Paspasamak

urnosen

Naipasngay

urnosen

Pimmusay

urnosen

Pebrero

urnosen

Agosto

urnosen
 
Apo Alec Guinness