Ti tawen idi 1956 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Domingo (iparang ti silpo ti napno a kalendario) iti kalendario a Gregoriano (dominikal a letra AG).

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

HulioUrnosen

NobiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

PebreroUrnosen

AbrilUrnosen

SeptiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1956 iti Wikimedia Commons