Ballaag! Ti naudi nga inurnosmo ket naisubli pangngaasi nga agikabil ti pakabuklan ken rason sakbay nga agsukat kadagiti mapa, no agnanayonka nga ngaagramid kadagiti kastoy nga aramid ti IP a pagtaengam ket mabalin a maserraan. Agyaman--Lam-ang(Makipatang) 14:11, 24 Agosto 2012 (UTC)