Kablaaw, Cyrus noto3at bulaga!

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyamankami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

No adda dagiti ania man a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay tungtungan ti panidko. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.--Lam-ang(Makipatang) 19:48, 19 Disiembre 2016 (UTC)

Kablaaw din! Cyrus noto3at bulaga (tungtungan) 08:55, 20 Disiembre 2016 (UTC)

kablaawUrnosen

Kablaaw cyrus....

Spamming the edit summaryUrnosen

Your only warning...please don't spam the edit summary. Thanks. --Lam-ang(Makipatang) 13:32, 29 Hulio 2018 (UTC)