Karkarakter nga Insik

dagiti logograma nga inus-usar iti panagsurat ti Insik ken Hapon

Dagiti karakter nga Insik ket dagiti logograma nga inus-usar a panagsurat iti Insik (mabalin a tinawtawagan dagitoy iti hanzi[2] 汉字/漢字 "Han a karakter") ken Hapon (kanji). Dagiti kastoy a karakter ket inus-usar pay, ngem saan a kankanayon, iti Koreano (hanja), ken dati nga inus-usar iti Bietnamis (chữ Hán), ken dagiti pay sabali apagsasao. Dagiti Insik a karakter ket buklen ti kaduogan nga agtultuloy nga inus-usar a sistema ti panagsurat iti lubong.[3][4][5] Babaen ti kasasaad ti pannkaiwarwaras a pang-usar idiay Tsina ken Hapon, dagiti Insik a karakter ket dagiti kaaduan a naampon a sistema ti panagsurat iti lubong.

Insik
Kita
SasaoInsik, Hapon, Koreano, Bietnamis
Panawen
Gambang a Panawen ti Tsina aginggana iti agdama
Sistema ti nagannak
ISO 15924Hani, 500
TurongAgpakanawan
Alias ti Unicode
Han
Karkarakter nga Insik
Hanzi.svg
Kanigid: "Insik a karakter" ti tradisional nga Insik. Kanawan: "Insik a karakter" iti napalaka nga Insik. Naibalikas a kas ti hànzì (Insik), kanji (Hapon), hanja (Koreano), or Hán tự (Bietnamis).
Nagan nga Insik
Tradisional nga Insik漢字
Napalaka nga Insik汉字
Nagan a Bietnamis
Alpabeto a Bietnamischữ Hán
Hán-Nôm𡨸
Nagan a Zhuang
ZhuangSaw sawndip.svg[1]
Sawgun
Nagan a Koreano
Hangul한자
Hanja漢字
Nagan a Hapon
Kanji漢字
Hiraganaかんじ

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Sawndip Sawdenj (古壮字字典; Diksionario dagiti Taga-ugma a karakter ti Zhuang), Dagiti Etnisidad a Panagipablaak ti Guangxi (广西民族出版社), 1989. ISBN 7-5363-0614-8 / ISBN 9787536306141. Nota: Ti karakter para iti "saw", ⿰書史, ket nasken koma a maymaysa a karakterir,nga adda ti radikal a 書 iti kanigid, ken 史 radikal iti kanawan. Iti kapada, ti "ndip" (⿰立生) ket maymaysa a karakter, a binuklan dagiti radikal ti 立 ken 生. Iti agdama, adda dagiti pannakaipatingga ti panangiparang kadagiti logograma a Zhuang itiUnicode, gapu ta dagitoy ket saan a nasuportaran.
  2. ^ Potowski, Kim (2010). Dibersidad ti panagsasao idiay Estados Unidos. Cambridge: Unibersidad ti CambridgePress. p. 82. ISBN 978-0-521-74533-8.
  3. ^ "Dagiti Simbolo ti Insik a panagsurat". Kwintessential. Naala idi 2010-03-20.
  4. ^ "Pakasaritaan ti Insik a panagsurat a Naipakpakita kadagiti Museo". CCTV online. Naala idi 2010-03-20.
  5. ^ Jane P. Gardner & J. Elizabeth Mills. "Panagbanniaga idiay Daya nga Asia". Everything.com, F+W Media. Naala idi 2010-03-20.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti Dagiti Insik a Karakter iti Wikimedia Commons