Lehislatibo a distrito iti Siudad ti Baguio

Ti Lehislatibo a Distrito iti Siudad ti Baguio ket isu ti agdama a pannakabagi ti urbano unay a siudad tif Baguio iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas.

Nangrugi ti 1916 ti saan a nabingbingay a Mountain Province ken ti Siudad ti Baguio ket naikkan ti pannakabagi iti Lehislatura ti Filipinas. Nupay kasta, ti bukodda a tallo a delegado ket naikeddeng babaen ti Gobernador-Heneral ngem ti nabutosan babaen ti nadayeg a butos. Ti Mountain Province ken ti Siudad ti Baguio ket nangrugida laeng a nagbutbutos ti pannakabagida idi 1935 babaen ti Tignay Blng. 4203, nga isu pay ti nangited ti teritorial a pannakasakop para iti tungngal maysa a pannakabagi ti distrito. Sakbay ti 1969 ti siudad ti Baguio ket nairepresenta idi a kas paset ti maikadua a distrito ti Mountain Province, malaksid iti panawen ti gubat esponsor ti Hapon a Nailian nga Asemblia manipud idi 1943 aginggana idi 1944, idi ti siudad ti Baguio ket nairepresenta babaen ti dua a delagado.

Ti nadokumentuan tilinteg a siudad ti Baguio ken ti sub probinsia ti Benguet ket nairepresntada idi a kas paset ti maikadua a distrito ti Mountain Province aginggana idi 1969, kalpasan ti pannakabingbingay ti daan a probinsia idi Hunio 18, 1966 babaen ti Republika a Tignay Blng. 4695. Manipud idi 1969 aginggana idi 1972 ti Benguet ken Siudad ti Baguio ket nagkaduada anagbutos ti maysa a representatibo.

Ti Baguio ket naireresenta idi babaen ti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion I manipud idi 1978 aginggana idi 1984. Ti siudad idi ket naikkan ti sabali a pannakabagi iti Kadawyan a Batasan kalpasan a naidasig nga urbano unay a siudad idi Disiembre 22, 1979 babaen ti Batas Pambansa Blg. 51. Ti Baguio ket naigrupo manen idi iti Benguet para iti representasion iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi ken naikeddeng a kas ti umuna akongresional a distrito ti probinsia babaen ti baro a Batay-linteg a napaneknekan idi Pebrero 7, 1987. Kalpasan ti pannakanagan manen dagiti distrito ti Benguet, ti siudad manen ket nagbutos ti pannkabagi babaen ti bukodna a nagan a nangrugi idi 1995.

Maymaysa a distrito

urnosen
  • Populasion (2010): 318,676
Panawen Pannakabagi
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Honorato Y. Aquino
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Bernardo Vergara
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Mauricio G. Domogan
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Bernardo Vergar
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Nicasio M. Aliping, Jr.
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Mark O. Go

Sapasap (awanen)

urnosen
Panawen Pannakabagi
Nailian nga Asemblia
1943–1944
Florendo Aquino
Nicasio S. Valderrosa

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  • Kongresional a Biblioteka ti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas