Lukatan ti nangruna a menu

Pantar ti baybay

datum a mangirepresenta ti natimbeng a katayag ti rabaw ti taaw
(Naibaw-ing manipud iti Lessaad ti baybay)
Daytoy a panangimarka a mangipakpakita ti pantar ti baybay ket naikabil iti dalan manipud idiay Herusalem aginggana idia Baybay Natay.

Ti pantar ti baybay wenno lessaad ti baybay datum a mangirepresenta ti natimbeng a katayag ti rabaw ti taaw (kasla ti tengnga a puntos a nagbaetan ti medio a nangato nga atab ken ti medio a nababa nga atab); naus-usar daytoy a kas ti alagaden iti panangipagarup ti kangato ti daga.[1] Ti pantar ti baybay ket addan pay ti nangruna a papel iti panaglayag iti baybay a kas ti grapika ti datum ken abiasion, a ti presion ti alagaden a pantar ti baybay ket inus-usar a kas ti panagrukod a datum iti altitud kadagiti lessaad ti panagpatayab. Ti panagduktal kadagiti napaut tu terminona a panagdumaduma iti medio a pantar ti baybay ket makasapul ti naannada panagrukod ngem maikated ti pakaammo iti panagbalbaliw ti klima. Ti pantar ti baybay ket mangsungbat kadagiti nadumaduma nga impluensia ket kaaduan a nagdumaduma kadagiti napalabas a heoliko a panawen. Iti agdama, ti pantar ti baybay ket ngumatngaton, a dagiti sientista ket nangidakamat a kas ebidensia a mangsuporta ti panirigan a ti pumudpudoten ti sistema ti klima.[2]

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti Pantar ti baybay iti Wikimedia Commons