Luteranismo

sanga ti Protestantismo a naibatay kadagiti sursuro ni Martin Luther
Ni Martin Luther ket isu ti nangirugi ti Protestante Repormasion idi 1517.

Ti Luteranismo ket ti nangruna a sanga ti Protestante a Kristianidad a mangilasin iti teolohia ni Martin Luther—ti prayle nga Aleman, nagrepreporma iti eklesiolohia, ken teologo

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti Luteranismo iti Wikimedia Commons