-7 hours

Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket subplantilia ti {{Oras}}. Saan a dagus nga usaren daytoy a plantilia. Imbes ket nga usaren ti {{Oras}}.

Ti {{Oras}} ket agiparang iti agdama ng aoras iti naisangayan a sona ti oras. Ti oras ket nakarkulo a naibatay ti tangdan manipud ti UTC para iti naisangayan a sona ti oras a naikeddeng no agdama nga aktibo ti oras a panagin-inut ti lawag iti dayta a sona ti oras. Ti tangdan para iti tunggal maysa a naisayangkat a sona ti oras ket nakarkulo iti subplantilia (malaksid para iti UTC).
Laglagipen: Kaaduan kadagiti panid ti Wikipedia ket agiparparang ti naiduldulin (cached) a bersion ti panid tapno mapabassit ti karga ti server, isunga ti plantilia ket agiparang laeng ti agdama nga oras iti kinaudi a pannakaipasadiwa ti panid.

Panagusar Urnosen

{{Oras}}  →  15:01, Oktubre 3, 2023 (UTC) (Purgaen)
{{Oras|HST}}  →  05:01, Oktubre 3, 2023 (HST) (Purgaen)
{{Oras|AleutST}}  →  06:01, Oktubre 3, 2023 (AleutT) (Purgaen)
{{Oras|AKST}}  →  07:01, Oktubre 3, 2023 (AKT) (Purgaen)
{{Oras|PST}}  →  08:01, Oktubre 3, 2023 (PT) (Purgaen)
{{Oras|MST}}  →  09:01, Oktubre 3, 2023 (MT) (Purgaen)
{{Oras|CST}}  →  10:01, Oktubre 3, 2023 (CT) (Purgaen)
{{Oras|EST}}  →  11:01, Oktubre 3, 2023 (ET) (Purgaen)
{{Oras|AST}}  →  12:01, Oktubre 3, 2023 (AT) (Purgaen)
{{Oras|NST}}  →  12:31, Oktubre 3, 2023 (NT) (Purgaen)
{{Oras|PMST}}  →  13:01, Oktubre 3, 2023 (PMT) (Purgaen)
{{Oras|WGT}}  →  13:01, Oktubre 3, 2023 (WGT) (Purgaen)
{{Oras|UTC}}  →  15:01, Oktubre 3, 2023 (UTC) (Purgaen)
{{Oras|GMT}}  →  16:01, Oktubre 3, 2023 (GMT / BST) (Purgaen)
{{Oras|CET}}  →  17:01, Oktubre 3, 2023 (CET / CEST) (Purgaen)
{{Oras|EET}}  →  18:01, Oktubre 3, 2023 (EET) (Purgaen)
{{Oras|IST}}  →  20:31, Oktubre 3, 2023 (IST) (Purgaen)
{{Oras|WIT}}  →  22:01, Oktubre 3, 2023 (WIT) (Purgaen)
{{Oras|BT}}  →  23:01, Oktubre 3, 2023 (BT) (Purgaen)
{{Oras|PHT}}  →  23:01, Oktubre 3, 2023 (PHT) (Purgaen)
{{Oras|EIT}}  →  00:01, Oktubre 4, 2023 (EIT) (Purgaen)
{{Oras|JST}}  →  00:01, Oktubre 4, 2023 (JST) (Purgaen)
{{Oras|NTT}}  →  00:31, Oktubre 4, 2023 (NTT) (Purgaen)
{{Oras|ChST}}  →  01:01, Oktubre 4, 2023 (ChST) (Purgaen)
{{Oras|NZST}}  →  04:01, Oktubre 4, 2023 (NZST) (Purgaen)

Dagiti subplantilia Urnosen

Dagitoy a subplantilia ket inus-usar a mangkarkulo ti agdama a tangdan manipud ti UTC para iti tungngal maysa a sona ti oras, a mangikeddeng no agdama nga aktibo wenno saan ti oras a panagin-inut ti lawag.

Dagiti biddut Urnosen

Ti panangibaga ti saan pay a naisayangkat a sona ti oras iti umuna nga argumento ket pagbanaganto ti maysa a biddut, a maiparang ti panagusar ti {{FormattingError}}. Dagiti panid nga aglaon ti saan a husto a panagusar ti daytoy a plantilia ket agparang idiay Kategoria:Pampanid nga adda dagiti saan a husto a panagporma a panagusar dagiti plantilia.

Kitaen pay Urnosen