Taaw Indiano

maikatlo a kadakkelan kadagiti pannakabingbingay ti taaw iti lubong

Ti Taaw Indiano ket isu ti maikatlo a kadakkelan a taaw a pannakabingbingay ti lubong, a sumaksakup ti agarup a 20% ti danum iti rabaw ti Daga.[1] Daytoy ket nabeddengan babaen ti Asia a mairaman ti India, nga isu daytoy ti nakainaganan ti taaw[2][3][4][5]—iti amianan, iti laud babaen ti Aprika, iti daya babaen ti Australia, ken iti abagatan babaen ti Akin-abagatan a Taaw (wenno, depende ti panagilawag, babaen ti Antartika.)[6]

Ti Taaw Indiano, a saan a mairaman ti Antartika a rehion.

Kas maysa a komponente ti Taaw ti Lubong, ti Taaw Indiano ket namarkaan manipud iti Taaw Atlantiko babaen ti 20° daya meridiano nga agpa-abagatan manipud iti Rawis Agulhas, ken manipud iti Taaw Pasipiko babaen ti meridiano ti 146°55' a daya.[7] Ti akin-amianan unay a gayatan ti Taaw Indiano ket agarup a 30° ti amianan idiay Golpo Persiano. Daytoy a Taaw ket gangani 10000 km (6200 mi) ti kalawana kadagiti akinabagatan nga ungto ti Aprika ken Australia, ken ti kalawana ket 73556000 km² (28350000 mi²)[8], a mairaman ti Baybay Nalabbasit ken ti Golpo Persiano.

Ti tomo ti taaw ket nakarkulo iti 292131000 km³ (70086000 mi³).[9] dda dagiti babassit nga Is-isl a a naiwarwaras kadagiti barakus ti kontinente. Dagiti isla a pagilian iti kaunegan ti taaw ket ti Madagascar (ti maikapat a kadakkelan nga isla ti lubong), Komoros, Seychelles, Maldibas, Maurisio, ken Sri Lanka. Ti purpuro ti Indonesia ket pagbeddengan ti taaw iti daya.

Dagiti nagibasaran urnosen

  1. ^ Rasul Bux Rais (1986). Ti Taaw Indiano ken dagiti Nalatak a Bileg. Routledge. ISBN 978-0-389-20695-8.
  2. ^ Harper, Douglas. "Online Etymology Dictionary". Online Etymology Dictionary. Naala idi 18 Enero 2011.
  3. ^ Indo-Amerikano a pannakibiang : dagiti orientasion ken perspektibo ti gangganaet a pannakibiang ni P.V. Narasimha Rao ken Bill Clinton Babaen ni Anand Mathur; Panid 138 “Ti India ket sakupenna ti tengnga apuesto idiay rehion ti Taaw Indiano isu a ti Taaw ket nanaganan idi kalpasan ti India.”
  4. ^ Dagiti Politika ti Taaw Indiano arehion: dagiti katimbengan ti bileg Babaen ni Ferenc Albert Váli; Panid 25
  5. ^ Heograpia ti India Para iti Serbisio Sibil nga Eksamen Babaen ni Hussain; Panid 12-251; "INDIA KEN TI HEO-POLITIKA TI TAAW INDIANO "(16-33)
  6. ^ "'Taaw Indiano' — Merriam-Webster Dictionary Online". Naala idi 2012-07-07. taaw ti D ti Aprika, A ti Asia, L ti Australia, ken Amianan ti of Antartika ti kalawa agaup a 28,350,500 kuadrado milia (73,427,795 kuadrado kilometro)
  7. ^ Dagiti patinggaan ti Taaw ken Baybay Naiyarkibo 2009-10-07 iti Wayback Machine. Organisasion ti Sangalubongan a Hidrograpiko Naipangpangruna a Pablaak Bilang. 23, 1953.
  8. ^ http://www.enchantedlearning.com/subjects/ocean/
  9. ^ Donald W. Gotthold, Julia J. Gotthold (1988). Taaw Indiano: Bibliograpia. Clio Press. ISBN 1-85109-034-7.

Dagiti akinruar a silpo urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Taaw Indiano iti Wikimedia Commons