Dagiti lehislatibo a distrito iti Agusan del Norte

Dagiti Lehislatibo a Distrito iti Agusan del Norte, ket isu dagiti umuna ken maiakdua a distrito, ken isu dagitoy ti agdama a pannakabagi ti Pronimsia ti Agusan del Norte ken ti nawaya a siudad ti Butuan itiKamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas.

Nangrugi idi 1916 ti Departamento ti Mindanao ken Sulu, nga idi ti Agusan ket espesial a probinsia, ket naikkan idi ti pannakabagi iti Lehislatura ti Filipinas. Nupay kasta, dagiti lima a delagado ti Departamento ket naidutok babaen ti Gobernador-Heneral ngem ti nabutosan babaen ti nadayeg a butos. Ti Agusan ket nangrugi laeng a nagbutos ti bukodna a pannakabagi idi 1935 kalpasan ti Tignay Blng. 4203 a nangited ti tunggal maysa a probinsia iti kaunegan ti Departamento iti maysa a nabutosan a pannakabagi. Dagiti lugar nga addaitan babaen ti turay ti Agusan del Norte ken ti siudad ti Butuan (nainkalintegan a dokumento ti 1950) ket nairepresentada a kas paset ti maymaysa a distrito ti Agusan aginggana idi 1969, kalpasan ti pannakabingbingayna ti Agusan del Norte ken Agusan del Sur idi Hunio 17, 1967 babaen ti Republika Tignay Blng. 4979.

Ti probinsia ket ti nainkalintegan a dokumento ti siudad ket nairepresenta ti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion X manipud idi 1978 aginggana idi 1984, ken nakuyogda a nagbutos ti maysa a pannakabagi iti Kadawyan a Batasang Pambansa idi 1984. Nangrugi idi Pebrero 11, 1987, ti Agusan del Norte (kakuyogna ti urbano unay a siudad ti Butuan) ket nabingbingay idi kadagiti dua a kongresional a distrito babaen ti baro a Batay-linteg, ken nagbutos kadagiti kameng ti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi a nangrugi iti isu met laeng a tawen.

Umuna a distrito

urnosen
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Charito B. Plaza
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Leovigildo Banaag
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Jose S. Aquino II
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Lawrence Lemuel H. Fortun
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
^1 Urbano unay a siudad manipud idi Pebrero 7, 1985. Nawaya manipud ti probinsia ken saan nga agbutos para kadagiti opisial ti probinsia. Agbutos laeng a kaduana ti Agusan del Norte para iti kongresional a pannakabagi.

Maika-2 a distrito

urnosen
Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Edelmiro A. Amante, Sr.
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Eduardo L. Rama, Sr.
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Roan I. Libarios
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Edelmiro A. Amante, Sr.
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Ma. Angelica Rosedell M. Amante
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Edelmiro A. Amante, Sr.
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Ma. Angelica Rosedell M. Amante
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Erlpe John M. Amante
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

Maymaysa a distrito (awanen)

urnosen
Panawen Pannakabagi
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Guillermo R. Sanchez

Sapasap (awanen)

urnosen
  • Mairaman ti nadokumentuan ti linteg a siudad ti Butuan
Panawen Pannakabagi
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Edelmiro A. Amante, Sr.

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas