Kangrunaan a meridiano

meridiano a kas iti linia ti longitud, a ti longitud ket naipalawag a ti 0°
(Naibaw-ing manipud iti Kangrunaan a Meridiano)

Ti kangrunaan a meridiano ket ti meridiano, kas iti, linia ti longitud, a ti longitud ket naipalawag a ti 0°. Ti kangrunaan a meridiano ken ti kasumbangirna iti sistema ti 360°, ti maika-180 a meridiano (iti 180° longitud), ket mangporma ti nalatak a sirkulo.

Linia iti ballasiw ti Daga
Kangrunaan a Meridiano

Daytoy a nalatak a sirkulo ket bingayenna ti espero, a kas, ti Daga, kadagiti dua a hemisperio. No agusar kadagiti direksion iti Daya ken Laud manipud iti naipalawag a kangrunaan a meridiano, dagtoyton ket mabalin a matawagan iti Akindaya a Hemisperio ken Akinlaud a Hemisperio.

Ti kangrunaan a meridiano ket ultimato nga arbitrario, a saan a kas ti ekuador, a naikeddeng babaen ti pagtayyekan ti paglikmutan—ken dagiti nadumaduma at aripnong ket nausaren wenno naibalakad kadagiti sabai a rehion kadagiti amin a napalabas a pakasaritaan.[1]

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ Kangrunaan a Meridiano, geog.port.ac.uk

Dagiti akinruar a silpo

urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Kangrunaan a meridiano iti Wikimedia Commons