Meridiano (heograpia)

linia a nagbaetan dagiti ungto nga addaan iti agpapada a longitud

Ti meridiano (wenno linia ti longitud) ket ti gudua ti naipagpagarup a nalatak a sirkulo iti rabaw ti Daga, ken pinatinggaan daytoy babaen ti Amianan nga Ungto ken ti Abagatan nga Ungto, dagiti nasisilpuan a punto iti agpapada a longitud. Ti puesto ti punto iti igid ti meridiano ket naited babaen ti bukodna a latitud. Ti tunggal maysa a meridiano ket perpendikular kadagiti amin a sirkulo ti latitud. Ti tunggal maysa ket addaan pay iti agpada a kaatiddog, gapu ta daytoy ket gudua ti nalatak a sirkulo iti rabaw ti Daga, daytoy ket agrukod iti 20,003.93 km (12,429.9 milmilia).

Ti kangrunaan a meridiano idiay Greenwich, Inglatera. Ti meridiano ket pudno a 102.5 metmetro iti daya iti daytoy a punto manipud iti pannakaampon idi ti WGS84.

Dagiti nagibasaran

urnosen


Dagiti akinruar a silpo

urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Meridiano (heograpia) iti Wikimedia Commons