Nairobi

kapitolio ken kadakkelan asiudad ti Kenia

Ti Nairobi (play /nˈrbi/) ket isu ti kapitolio ken kadakkelan asiudad ti Kenya. Ti siudad ken dagiti agpalpalikmut a lugar ket mangporma pay ti Kondado ti Nairobi. Ti nagan a "Nairobi" ket nagtaud manipud ti Maasai a balikas ti Enkare Nairobi, a maipatarus iti "nalamiis a danum", ti Maasai a nagan yi karayan Nairobi , nga isu daytoy ti nangipabulod ti nagan ti siudad. Nupay kasta, daytoy ket nadaydayeg nga ammo a kas ti "Berde a Siudad iti Init" ken daytoy ket napalikmutan babaen kadagiti nadumaduma dumakdakkel a villa a suburbo.[1] Dagiti agtataeng ti Nairobi ket naamammoan a kas dagiti Nairobians.

Nairobi
Siudad
Horisonte ti Nairobi iti sumipnget.
Horisonte ti Nairobi iti sumipnget.
Wagayway ti Nairobi
Wagayway
Ti Nairobi ket mabirukan idiay Kenya
Nairobi
Nairobi
Lokasion ti Nairobi
Nagsasabtan: 1°17′S 36°49′E / 1.283°S 36.817°E / -1.283; 36.817Nagsasabtan: 1°17′S 36°49′E / 1.283°S 36.817°E / -1.283; 36.817
Pagilian  Kenya
Rehion Rehion ti Nairobi
Kondado Kondado ti Nairobi
Nabangon 1899
Dagiti konstituensia ti Nairobi
Gobierno
 • Mayor ti Nairobi George Aladwa
Kalawa
 • Dagup 696 km2 (269 sq mi)
Kangato 1,661 m (5,450 ft)
Populasion (2009)
 • Dagup 3,138,295
 • Densidad 4,509/km2 (11,680/sq mi)
Nagan dagiti umili Nairobian
Sona ti oras EAT (UTC+3)
Kodigo ti lugar 020
Website http://www.nairobicity.go.ke
Urnosen dagiti datos iti Wikidata

Daytoy ket nabangon babaen ti Britaniko idi 1899 a kas maysa a nasimple nga estasion ti perokaril a mangisilpo ti Mombasa idiay Uganda,[2] ti ili ket napardas a dimmakkel a nagbalin a ti kapitolio ti Britaniko a Daya nga Aprika idi 1907, ken dimteng a ti kapitolio ti nawaya republika ti Kenyan idi 1963.[3] Idi las-ud ti kolonia a paset ti panawen ti Kenya, ti siudad ket nagbalin a sentro ti kape ti kolonia, tsa ken sisal nga industria.[4] Ti Nairobi ket isu pay ti kapitolio ti Probinsia ti Nairobi ken ti Nairobi a Distrito. Ti siudad ket naisanglad idiay Karayan Nairobi, idia abagatn ti pagilian, ken adda ti kangato ti 1795 m ti nagto ti lessaad ti baybay.[5]

Ti Nairobi ket isu tikaaduan ti populasion a siudad idiay Daya nga Aprika, nga adda ti agdama a nakarkulo a populasion ti agarup a 3 a riwriw. Segun ti 2009 a Senso, idiay administratibo a lugar ti Nairobi, 3,138,295 kadagiti agtataeng ket adda idiay kaunegan ti 696 km2 (269 sq mi). Ti Nairobi ket agdama nga isu ti maika-12 a kadakkelan asiudad idiay Aprika, a mairaman dagiti populasion ti suburbona.

Ti Nairobi ket maysa tattan kadagiti kadayegan a siudad idiay Aprika iti politika ken pinansia.[6]Daytoy ket ibalbalayan kadagiti rinibu a negosio ti Kenya ken sumurok a 100 a nangrunama a sangalubongan akompania ken dagiti organisasion, a mairaman ti Enbiromento a Programa ti Nagkaykaysa a Pagpagilian (UNEP) ken ti nangruna a panagururnosan ken kuartel para iti Magkaykaysa a Pagpagilian idiay Aprika ken Tengnga a Daya, ti Opisina ti Nagkaykaysa a Pagpahilian idiay Nairobi (UNON), ti Nairobi ket maysa a naikeddengan a sentro par aiti negosio ken kultura. Ti Nairobi Stock Exchange (NSE) ket maysa kadagiti kadakkelan idiay Aprika ken ti maikadua a kadaanan a pagsisinnukatanm iti kontinente. Daytoy ket mairanggo ti maika-4 iti termino a tomo ti panagilaklako ken adda kabaelanna a nangramid ti panaglako ti 10 a riwriw ti tunggal maysa nga aldaw.

PakasaritaanUrnosen

Ti lugar ket saan idi a natataengan a kalugnakan aginggana ti maysa a pagipaayan a depo iti Perokaril ti Uganda ket nabangon idi 1899, a nagtungpalan a nagabalinan a kuartel ti perokaril. Ti siudad ket nainaganan iti maysa nga abut ti danum a naamammuan iti Maasai a kas ti Enkare Nairobi, a kayatna a saoen ket "lugar dagit nalamiis a danum". Daytoy ket kompletto a natarimaan idi nasapa a tawtawen ti 1900 kalpasan ti panagburak itis peste ken ti pananguram ti kasisigud nga ili. Ti lokasion ti perokaril ti Nairobi gapu ti sentral a puestona a baetan ti Mombasa ken Kampala. Napili pay daytoy gapu kadagiti adu a karayan a mabalin nga agipaay ti danum para iti kampo, ken ti kangatona ket nalamiisen tapno mausar a pagtaengan.[7] Nupay kasta, ti malaria ket nakaro a problema idi, a gapuanan ti maysa apanagpadas ti panangiyakar ti ili.[8]

Idi 1905, ti Nairobi ket sinukatanna ti Mombasa a kas ti kapitolio ti Britaniko a protektorado,[9] ken ti siudad ket dimmakkel ti lawlaw ti administrasion ken turismo, nga idi ununana ket iti porma ti panaganup ti dakkel nga ayup. Idi dagiti Britaniko a simmaksakup ket nangrugrugida nga nagsuksukiso iti rehion, nangrugrugida a nagus-usar ti Nairobi a kas ti umuna a papananda a puerto. Daytoy ti nangrugian ti lokal a gobierno ti nangbangon kadagiti adu a napintas nga otel iti siudad. Dagiti nangruna a naggigian ket dagidi Britaniko nga nagan-anup ti ayup.

Ti Nairobi ket nagtultuloy a dimmakdakkel babaen ti sakup ti Britaniko, ken adu kadagiti Briton ket nagtataengda iti kaunegan dagiti suborbo ti siuda. Idi 1919, ti Nairobi ket nairangarang a kas maysa a munisipalidad.[10] Idi Pebrero 1926, ni E.A.T. Dutton ket limmabas idiay Nairobi idi napan idiay Bantay Kenya, ken kinunana iti siudad:

Mabalinto nga iti maysa nga aldaw ti Nairobi ket maikkanto kadagiti aspalto a kalsada, nga adda dagiti abenida dagiti agsabsabong a kayo, a naaripingan babaen dagiti nasudi a paspasdek; nga adda dagiti nawaya a luglugar ken dagiti naestaduan a kuadrado; ti maysa a katedral a mainugot iti pammati ken pagilian; dagiti museo ken dagiti galeria ti arte; dagiti teatro ken dagiti publiko nga opisina. Ken nasayaaten a makunkuna a ti Gobierno ken ti Munisipalidad ket natureden a nangpadokdok ti problema ken ti maysa a plano ti ili a nagtarigaygayen a makaaramid ti Nairobi iti maysa a banag ti kinapintas ket naiinutanen a naar-aramid, ken adu kadagitoyen ti nalpas. Ngem aginggana ti dayta aplano ket mabanagan,ti Nairobi ket nasken nga agtalinaay a kas isu idi, ti nadungrit a nabiag a parsua, a saan amabalin a maysa a reina iti nakaay-ayat a pagilian.

— Dutton, [11]

Ti agtultuloy a panagpadakkel ti siudad ket nangrugrugi a nakaungetan dagiti Maasai, gaputa ti siudad ket mangal-ala kadagiti dagada iti abagatan. Daytoy ket nakaungetan pay dagiti tattao a Kikuyu, a nagkaykayat a maisubli ti daga kaniada. Kalpasan ti panakaipatingga ti Sangalubongan a Gubat II, daytoy a rasras ket rimmag-ay iti maysa a Mau Mau a rebelion. Ni Jomo Kenyatta,ti masakbayan a presidente ti Kenya, ket naibalud idi para iti pannakibiangna urayno awan ti ebidensia a mamngisilpo kaniana iti rebelion. Ti talmeg nga inpeksa dagit agtataeng iti Britaniko ket nagbanagan ti panakawayaway ti Kenyan idi1963, a nagbalinan ti Nairobi a kas tikapitolio ti baro a republika.

Kalpasan ti pannakawaya, ti Nairobi ket pimmardas a dimmakkel ket daytoy nga idadakkel ket nangtalmeg ti inprastruktura ti siudad. Dagiti pannakaputol ti elektrisidad ken dagiti kakurangan ti danum ken kankanayon a mapaspasamak, ngem kadagiti naplabas a tawtawen ti nasaysayaat a panagplano ti siudad ket nakatulong a nagpasayaat kadagitoy a problema.

 
Ti Nairobi a mangipakpakita ti Internasional a Sentro ti Konperensia ti Kenyatta, Torre ti Times ken Munisipio ti Nairobi

Ti Embahada ti Estados Unidos, a mabirukan idi idiay puseg ti ili ti Nairobi, ket nabomba idi Agosto 1998 babaen ti Al-Qaida, a kas maysa kadagiti serie dagiti panagbomba ti embahada ti Estados Unidos. Sumurok a dua gasut kadagiti paisano ti natay. Daytoy tattan ket ket maysa a lugar ti parke a pangilaglagipan.

Dagiti nagibasaranUrnosen

 1. ^ Pulse Africa. "Nasken a saan a Malisian: Nairobi 'Berde a Siudad iti Init'". pulseafrica.com. Naala idi 2007-06-14. 
 2. ^ Roger S. Greenway, Timothy M. Monsma, Dagiti Siudad: dagiti mision ti baro a prontera, (Baker Book House: 1989), p.163.
 3. ^ City-Data.com. "Nairobi History". City-Data. Naala idi 2008-08-25. 
 4. ^ "Pakasaritaan - Nairobi". City-data.com. Naala idi 2010-10-18. 
 5. ^ AlNinga. "Dagiti Mabisbisita idiay Nairobi". alninga.com. Naala idi 2007-06-14. 
 6. ^ Bauk. "Pagalagadan ti siudad ti Nairobi ni Håvar Bauck". bauck.com. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2007-09-09. Naala idi 2007-06-17. 
 7. ^ UNibersidad ti Nagkaykaysa aPagpagilian. "Nairobi: Nailian a kapitolio ken rehional a sentro". unu.edu. Naala idi 2007-06-17. 
 8. ^ Paul Reiter (5 Disiembre 2009). "Ti di umiso a kinapudno a maipanggep ti malaria". Spectator. 
 9. ^ RCBowen Kenya. "Dagit iPagawisan ti Nairobi". kenya.rcbowen.com. Naala idi 2007-06-18. 
 10. ^ Merriam-Webster, Inc (1997). Merriam-Heograpiko a Diksionario ti Webster. Merriam-Webster. p. 786. ISBN 0-87779-546-0. 
 11. ^ Dutton, E.A.T. (1929) [1929]. "1". Bantay Kenya. Pangyuna babaen ni Hilaire Belloc (1 nga ed.). Londres: Jonathan Cape. pp. 1–2. 

Dagiti silpo ti ruarUrnosen

  Midia a mainaig iti Nairobi iti Wikimedia Commons