Plantilia:Dadduma a tattao

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

urnosen

Dagiti pagarigan ket maipagpagarup no addaka iti panid a maipanggep iti "Mackenzie Garcia":

No awan dagiti parametro, daytoy ketmangisengngat ti nagan ti agdama a panid, kas pagarigan ti "Mackenzie Garcia" (ti maysa a tao a kangrunaan a topiko para iti dayta a nagan) kalapsan ti "agnagan iti" sakbay ti "(panangilawlawag)":
{{Dadduma a tattao}}

Iti panid a kasla iti "Mackenzie J. Garcia", ti kaikaisuna a parametro ket mangited ti nagan a mausar kalpasan ti "agnagan iti" ken sakbay ti"(panangilawlawag)":
{{Dadduma a tattao|Mackenzie Garcia}}

Iti pay kasta, iti panid a kasla iti "Mackenzie Jasper Garcia", mabalin nga usaren ti kaikaisuna a parametro a manginagan ti akikid a "Mackenzie J. Garcia" panangilawlawag a panid (DAB):
{{Dadduma a tattao|Mackenzie J. Garcia}}

No dua dagiti parametro ti maited, ti umuna ket ti nagan kalpasan ti "agnagan iti", ti maikadua ket ti intero a nagan ti panid ti panangilawlawag a panid. (Kankanayon nga isilpo ti nagan ti panid nga aglaon ti "(panangilawlawag)"; kitaen ti WP:INTDAB no apay. No ti titulo ket baw-ing (kas ti panangilawlawag a panid ket saan nga aglaon iti "(panangilawlawag)"), usaren ti naipipa a silpo babaen ti panagusar ti {{!}}: Mackenzie Garcia (panangilawlawag){{!}}Mackenzie Garcia.) Daytoy ket mabalin a mausar no ti agdama a panid ket naipalawagen, kas ti "Mackenzie Garcia (politiko)". Daytoy ket mabalin pay a mausar no ti WP:COMMONNAME ti suheto ket naipabassit a porma ti nagan, kas iti maysa ng aartikulo nga agnagan iti "Mac Garcia":
{{Dadduma a tattao|Mackenzie Garcia|Mackenzie Garcia}}

Ditoy, iti panid a kasla iti "Mackenzie Jasper Garcia", ken iti kaso nga adda dagiti dua wenno ad-adu a suheto nga addaan iti daytoy a napno a nagan, ken ti agdama nga artikulo ket ti kangrunaan a topiko, ken amin dagiti dadduma ket nailistada iti sapasap a "Mackenzie Garcia" panangilawlawag a panid, ti maysa a nalawag nga agnagan iti |2= ket inus-usar tapno maikkat ti "(panangilawlawag)", bayat a ti napukaw a parametro #1 ket gapuanan ti plantilia iti kasisigud iti panagusar ti agdama a nagan ti panid kalapsan ti "agnagan iti":
{{Dadduma a tattao|2=Mackenzie Garcia}}

Kadagiti karkarna a kaso (kaaduan kadagiti titulo ken dagiti birngas), ti balikas ti "agnagan iti" ket mabalin a masukatan, kas iti "a tinawtawagan iti":
{{Dadduma a tattao|named=a tinawtawagan iti}}

Kitaen pay

urnosen
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar