Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

Daytoy a plantilia ket us-usaren para kadagiti panid ti Kategoria, tapno maitudo ti kangrunaan nga artikulo a mainaig iti daytoy a kategoria.

Ti kadawyan a panagusar (agusar ti nagan ti kategoria para iti silpo ti wiki):

No ti nagan ti kangrunaan nga artikulo key sabali ngem ti nagan ti kategoria — kas pagarigan: no ti kangrunaan nga artikulo para iti Kategoria:Dagiti ekonomia ket Ekonomika — nasken nga agusar ti maysa a parametro tapno mainaganan ti artikulo:

Nadumaduma nga artikulo

Agnayon laeng kadagiti adu pay nga artikulo a kas dagiti mainayon nga argumento (aginggana iti lima):

Dagiti panid a saan nga artikulo

Kitaen pay

Datos ti plantilia
Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Kat nangruna

Manginagan ti nangruna wenno dagiti nangruna nga artikulo a mainaig iti daytoy a kategoria

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Artikulo 11

Nagan ti nangruna nga artikulo, no sabali manipud ti nagan ti kategoria

Kasisigud
Panidpagpilian
Artikulo 22

Nagan ti maikadua a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Panidpagpilian
Artikulo 33

Nagan ti maikatlo a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Panidpagpilian
Artikulo 44

Nagan ti maikapat a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Panidpagpilian
Artikulo 55

Nagan ti maikalima a nangruna nga artikulo

Kasisigud
Panidpagpilian