Plantilia:Maipanggep-dadduma-a-tattao

Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agtignay a kas ti {{dadduma a tattao}}, ngem manginayon ti ekstra a parametro a mangipalawag iti suheto iti artikulo.

Panagusar urnosen

Ti umuna a parametro ket nasken; ti saan a pananginayon ket agpataud iti maysa a mensahe ti biddut, ken ti maysa a pagsimpaan a kategoria ket mabalin a pasardengen babaen ti panagited ti parametro ti category nga addaan iti pateg ti false. Kas pagarigan:

  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|category=false}}Biddut: awan ti panid ti suheto a nainaganan (tulong).

Ti maikadua a parametro mangibaga ti maipalawag a nagan, ti panagsukat ti teksto ti "dadduma a tattao" tapno mairaman daytoy ken mangpasayaat ti kasisigud a panid ti panangilawlawag:

  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|maysa a pagarigan ti tao}}
  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|maysa a pagarigan ti tao|Jane Doe}}

Kas met ti {{dadduma a tattao}}, ti mapataud a mensahe no ti maipalawag ti maikadua a parametro ket mabalin a maipaduma babaen ti panagusar ti parametro ti named. Kas pagarigan, ti named=titled ket mabalin a naserbi:

  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|"Lord Byron" wenno dadduma|Lord Byron|Baron Byron|named=a natituluan iti}}

Ti maikatlo ken dagiti ania pay a parametro ket mangipalawag dagiti naiduma a puntaan para iti hatnote:

  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|MAIPANGGEP|NAGAN|PANID1}}
  • {{maipanggep-dadduma-a-tattao|MAIPANGGEP||PANID1|PANID2|PANID3}}

Kitaen pay urnosen

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar