Sasao a Batak

pagsasao iti tattao a Batak ti Amianan a Sumatra, Indonesia

Ti Sasao a Batak ket insasao babaen dagiti Batak ti Amianan a Sumatra, Indonesia.

Batak
Toba–Batak
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Sumatra, Indonesia
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
ISO 639-5btk
Glottologtoba1265

Iti naipakasaritaan daytoy ket naisurat iti sinuratan a Batak ken ti Latin a sinuratan ket isu itan ti kaaduan a maus-usar iti panagsurat.

Adda met dagiti naikeddeng nga adu a nangruna a grupo ti pagsasao ti Batak, ti Akin-amianan a Batak ken Akin-abagatan a Batak. Ti Simalungun ket naikeddengen a maysa nga intermidiario, ngem ti kinaudi a panagadal ket nangisingasing a paset dayta ti grupo ti Akin-abagatan a Batak.[1] Iti kaunegan ti Akin-amianan a Batak, ti maysa a panagadal ket nangibagbaga a 76% dagiti agsinnaranay a balikas a nagbaetan ti Karo ken Batak, 81% iti Pakpak, ken 80% iti Simalungun, ken 30% iti Malay (Indones).[2] Ti Karo ken Toba Batak ket agsinnaranay a maawatan.

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Comparative Austronesian dictionary Vol. 1. babaen ni Darrell Tryon, Shigeru Tsuchida et al. p421 et seq
  2. ^ Ti Austronesio a sasao ti Asia ken Madagascar. K. Alexander Adelaar, Nikolaus Himmelmann, p. 535

Dagiti akinruar a silpoUrnosen