Ti tawen idi 1867 ket kadawyan a tawen a mangrugi iti Martes iti kalendario a Gregoriano ken ti kadawyan a tawen a mangrugi iti Domingo ti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

 
Pebrero 17: naus-usaren ti Kanal Suez

NaipasngayUrnosen

Abril–HunioUrnosen

Hulio–SeptiembreUrnosen

Oktubre–DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1867 iti Wikimedia Commons