B

maika-2 a letra ti Latin nga abesedario

Ti B ket ti maika-2 a letra iti alpabeto a Romano.

B
B
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz