T

maika-20 a letra ti Latin nga abesedario

Ti T ket ti maika-20 a letra iti alpabeto a Romano.

T
T
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz