S

maika-19 a letra ti Latin nga abesedario

Ti S ket ti maika-19 a letra iti alpabeto a Romano.

S
S
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz