G

maika-7 a letra ti Latin nga abesedario

Ti G ket ti maika-7 a letra iti alpabeto a Romano.

G
G
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz