K

maika-11 a letra ti Latin nga abesedario

Ti K ket ti maika-11 a letra iti alpabeto a Romano.

K
K
Abesedário a Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz